Service Now Entwickler

  • Spôsob spolupráce Freelance
  • Kategória Vývoj software
  • Začiatok spolupráce 19.11.2018
  • Dĺžka spolupráce 12 mesiacov
  • Lokalita Frankfurt am Main / Germany
  • Ohodnotenie 19200 až 20800 € mesačne
Mám záujem

Žiadosť o pracovnú ponuku

Nahrať CV Typ súboru: DOC, DOCX, PDF
Žiaden súbor

I. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Spoločnosť CANNYPACK s.r.o. so sídlom Černyševského 1287/10 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46804773 (ďalej len „spoločnosť“) informuje kandidáta, že jeho osobné údaje spracúva podľa § 10 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu meno, priezvisko, obchodné meno, bydlisko, miesto podnikania, IČO, bankové spojenie, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, vek, kvalifikácia, pracovné skúsenosti a ďalších údajov, ktoré kandidát dobrovoľne poskytne.

Kandidát zaslaním svojho životopisu, ktorého súčasťou je aj tento súhlas, týmto dáva spoločnosti súhlas, aby po dobu neurčitú spracúvala jeho osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, tieto poskytovala, sprístupňovala a cezhranične prenášala právnickým a fyzickým osobám, ktoré budú mať záujem o dodanie služieb poskytovaných kandidátom. Kandidát má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, a to doručením písomného odvolania svojho súhlasu na adresu spoločnosti.

Účelom spracúvania osobných údajov kandidáta je vytvorenie príležitosti pre kandidáta uzavrieť so spoločnosťou obchodnoprávnu zmluvu, predmetom ktorej bude dodanie služieb poskytovaných kandidátom tretej osobe, a to v závislosti od požiadaviek tretích osôb, ktoré prejavia záujem o dodanie služieb poskytovaných kandidátom.

II. Informácie pre dotknutú osobu v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Spoločnosť CANNYPACK s.r.o. so sídlom Černyševského 1287/10 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46804773 vystupuje prostredníctvom konateľa Ing. Marek Kocian (ďalej len „oprávnená osoba“) za účelom získavania a spracúvania osobných údajov dotknutej osoby v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZOOÚ“) v postavení prevádzkovateľa (ďalej len „prevádzkovateľ“) za účelom spracúvania získaných osobných údajov dotknutej osoby

Rozsah a účel spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva v zmysle ZOOÚ osobné údaje kandidáta (ďalej len „dotknutá osoba“) na základe jeho súhlasu v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, vek, kvalifikácia, pracovné skúsenosti a ďalších údajov, ktoré kandidát dobrovoľne poskytne. Účelom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je vytvorenie príležitosti pre dotknutú osobu uzavrieť s prevádzkovateľom obchodnoprávnu zmluvu, predmetom ktorej bude dodanie služieb poskytovaných dotknutou osobou tretej osobe, a to v závislosti od požiadaviek tretích osôb, ktoré prejavia záujem o dodanie služieb poskytovaných dotknutou osobou.

Tretie strany, príjemcovia, tretie krajiny
Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté právnickým a fyzickým osobám, ktoré budú mať záujem o dodanie služieb poskytovaných dotknutou osobou. Osobné údaje kandidáta môžu byť cezhranične prenášané, pričom kandidát vyslovene súhlasí s tým, aby vzhľadom na jeho záujmy mohli byť jeho osobné údaje za vyššie uvedeným účelom prenášané do akýchkoľvek tretích krajín.

Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba, ktorá poskytuje osobné údaje, má právo vyžiadať preukázanie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje, alebo preukázanie príslušnosti oprávnenej osoby hodnoverným dokladom k tomu subjektu, v mene ktorého koná. Oprávnená osoba je povinná takejto žiadosti dotknutej osoby bez zbytočného odkladu vyhovieť. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, a to doručením písomného odvolania svojho súhlasu na adresu spoločnosti. Dotknutá osoba bola poučená, že poskytnutie súhlasu so spracovaním jej osobných údajov je dobrovoľný. Ďalšie práva dotknutej osoby sú uvedené v ZOOÚ.

Poučenie a vyhlásenie dotknutej osoby
Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola poučená o svojich právach v zmysle ustanovenia § 28 ZOOÚ. Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola v plnom rozsahu informovaná o všetkých skutočnostiach v zmysle ustanovenia § 15 ZOOÚ.

Kandidát/dotknutá osoba zaslaním svojho životopisu spoločnosti vyjadrujem svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ako aj potvrdzujem, že som sa oboznámil(a) so všetkými informáciami uvedenými vo vyššie uvedenom článku II. Dátumom udelenia môjho súhlasu je dátum odoslania môjho životopisu spoločnosti.

Unser Kunde ist momentan auf der Suche nach einem Service Now Entwickler.

Popis pozície

Das Projekt hat den Auftrag, das Management der Verfahrensverträge für den Kunden zu implementieren. Dies beinhaltet die Implementierung verschiedener Vertragstypen (und Templates) und der Möglichkeit benötigte Portfolioelemente pro Vertrag auszuwählen. D.h. Schnittstellen zum Portfoliomanagement müssen berücksichtigt werden.

Das Vorhaben wird in ServiceNow umgesetzt.

Um die Anforderungen bei der Entwicklung umzusetzen, ist Personal mit ServiceNow Knowhow für Entwicklungsaufgaben und Architektur erforderlich.

Aufgaben:

- Programmierung / Implementierung / Customizing technischer Komponenten in Applikationen auf Basis der genutzten Technologien inkl. dazugehöriger Schnittstellen, Module und entsprechender Datenbanken unter Einhaltung der Standards des Auftraggebers (z.B. Nutzung der standardisierten Entwicklungsumgebungen und Programmierrichtlinien)

- Fördern des technischen Wissensaustauschs und Standardisierung im Projekt

- Erstellen von Lieferpaketen für die betreffenden Applikationen

- Durchführen von Code-Reviews, Komponententests, Modultests, Modulgruppentests

- Betriebsführung des Systems Offer&Contract Management im Rahmen des DevOps Konzepts

- Dokumentation der technischen Komponenten

- Erstellen von Systemdokumentationen

- Beratung des Auftraggebers zur Definition und Umsetzung der technischen Architektur der IT-Systeme im Themen sowie deren Weiterentwicklung

- Beratung der Projektleitung bei der Durchführung des Risikomanagements durch Bewertung und Dokumentation von technischen Risiken, ableiten von und beraten zu Handlungsoptionen zur Risikobeseitigung oder Minimierung solcher

Požiadavky

must-have:

- Software Entwicklung mit ServiceNow

- Problemlösungs-/ Arbeitsorganisations-Know-how

- Kenntnisse in mindestens zwei der folgenden Service Module:

o Offer&Contract Management

o Service Catalog,

o Projekt Portfolio

 

- Configuration und Development Erfahrung im Core System Setup

- Sehr gute und mehrfach praxiserprobte aktuelle Kenntnisse in ServiceNow

- Zertifizierungen in ServiceNow (z.B. ServiceNow Administrator)

- Implementierung von technischen Lösungen, davon in mindestens 3 Projekten mit komplexer Implementierung oder vergleichbare Qualifikation

- Englisch (fließend in Wort und Schrift)

 

nice-to-have:

- Deutsch (fließend in Wort und Schrift)

- Agile Arbeitsmethoden (Scrum, SAFe)

- Kenntnisse in der Software Architektur (ServiceNow)

Mohli by vás zaujať aj tieto ponuky

Ak na ponuku nechceš reagovať, ale vieš o niekom kto by o ňu mohol mať záujem, odporuč nám ho a radi sa Ti odvďačíme. Pri úspešnom obsadení Tebou doporučeného kandidáta Ti vyplatíme 2080 €.