Scrum Master

  • Spôsob spolupráce Freelance
  • Kategória Projektový manažment
  • Začiatok spolupráce 01.01.2019
  • Dĺžka spolupráce 12 mesiacov a viac
  • Lokalita Frankfurt am Main / Germany
  • Ohodnotenie 12000 až 12800 € mesačne
Mám záujem

Žiadosť o pracovnú ponuku

Nahrať CV Typ súboru: DOC, DOCX, PDF
Žiaden súbor

I. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Spoločnosť CANNYPACK s.r.o. so sídlom Černyševského 1287/10 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46804773 (ďalej len „spoločnosť“) informuje kandidáta, že jeho osobné údaje spracúva podľa § 10 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu meno, priezvisko, obchodné meno, bydlisko, miesto podnikania, IČO, bankové spojenie, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, vek, kvalifikácia, pracovné skúsenosti a ďalších údajov, ktoré kandidát dobrovoľne poskytne.

Kandidát zaslaním svojho životopisu, ktorého súčasťou je aj tento súhlas, týmto dáva spoločnosti súhlas, aby po dobu neurčitú spracúvala jeho osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, tieto poskytovala, sprístupňovala a cezhranične prenášala právnickým a fyzickým osobám, ktoré budú mať záujem o dodanie služieb poskytovaných kandidátom. Kandidát má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, a to doručením písomného odvolania svojho súhlasu na adresu spoločnosti.

Účelom spracúvania osobných údajov kandidáta je vytvorenie príležitosti pre kandidáta uzavrieť so spoločnosťou obchodnoprávnu zmluvu, predmetom ktorej bude dodanie služieb poskytovaných kandidátom tretej osobe, a to v závislosti od požiadaviek tretích osôb, ktoré prejavia záujem o dodanie služieb poskytovaných kandidátom.

II. Informácie pre dotknutú osobu v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Spoločnosť CANNYPACK s.r.o. so sídlom Černyševského 1287/10 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46804773 vystupuje prostredníctvom konateľa Ing. Marek Kocian (ďalej len „oprávnená osoba“) za účelom získavania a spracúvania osobných údajov dotknutej osoby v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZOOÚ“) v postavení prevádzkovateľa (ďalej len „prevádzkovateľ“) za účelom spracúvania získaných osobných údajov dotknutej osoby

Rozsah a účel spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva v zmysle ZOOÚ osobné údaje kandidáta (ďalej len „dotknutá osoba“) na základe jeho súhlasu v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, vek, kvalifikácia, pracovné skúsenosti a ďalších údajov, ktoré kandidát dobrovoľne poskytne. Účelom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je vytvorenie príležitosti pre dotknutú osobu uzavrieť s prevádzkovateľom obchodnoprávnu zmluvu, predmetom ktorej bude dodanie služieb poskytovaných dotknutou osobou tretej osobe, a to v závislosti od požiadaviek tretích osôb, ktoré prejavia záujem o dodanie služieb poskytovaných dotknutou osobou.

Tretie strany, príjemcovia, tretie krajiny
Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté právnickým a fyzickým osobám, ktoré budú mať záujem o dodanie služieb poskytovaných dotknutou osobou. Osobné údaje kandidáta môžu byť cezhranične prenášané, pričom kandidát vyslovene súhlasí s tým, aby vzhľadom na jeho záujmy mohli byť jeho osobné údaje za vyššie uvedeným účelom prenášané do akýchkoľvek tretích krajín.

Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba, ktorá poskytuje osobné údaje, má právo vyžiadať preukázanie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje, alebo preukázanie príslušnosti oprávnenej osoby hodnoverným dokladom k tomu subjektu, v mene ktorého koná. Oprávnená osoba je povinná takejto žiadosti dotknutej osoby bez zbytočného odkladu vyhovieť. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, a to doručením písomného odvolania svojho súhlasu na adresu spoločnosti. Dotknutá osoba bola poučená, že poskytnutie súhlasu so spracovaním jej osobných údajov je dobrovoľný. Ďalšie práva dotknutej osoby sú uvedené v ZOOÚ.

Poučenie a vyhlásenie dotknutej osoby
Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola poučená o svojich právach v zmysle ustanovenia § 28 ZOOÚ. Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola v plnom rozsahu informovaná o všetkých skutočnostiach v zmysle ustanovenia § 15 ZOOÚ.

Kandidát/dotknutá osoba zaslaním svojho životopisu spoločnosti vyjadrujem svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ako aj potvrdzujem, že som sa oboznámil(a) so všetkými informáciami uvedenými vo vyššie uvedenom článku II. Dátumom udelenia môjho súhlasu je dátum odoslania môjho životopisu spoločnosti.

Auf der Suche nach einem Scrum Master.

Popis pozície

Es wird ein Team von 5 Personen für die Implementierungsphase im Programm benötigt. Das Team soll als Architektur-Team in SCRUM-Teams arbeiten oder diesen zuarbeiten. Es sind folgende Rollen zu besetzen:

- Scrum Master

 

Team-Augaben:

- Architektur, Design und Implementierung technischer Komponenten mit und ohne direktem Oberflächenbezug innerhalb gegebener grober Leitplanken und Standards in state of the art Technologie.

- Konzeption, Implementierung, Anbindung und Weiterentwicklung von Datenstrukturen in einem hochverfügbaren System

- Verwendung eines integrierten „Test driven“ Entwicklungsansatzes sowie Konzeption, Planung und Durchführung von Last- und Performancetests

***** Auslastung: 4 Tage/ Woche*****

Požiadavky

Muss-Anforderungen:

- Nachweisbare gute Erfahrungen in großen, agilen Projekten

- Gutes Präsentations Know-How

- Gut ausgeprägte Fähigkeiten in Geschäftsprozessanalyse und -gestaltung

- Gutes Kommunikations- und Moderations-Know-How

- Gute Kenntnisse über Vorgehensmodelle und Prozessberatung

- Überzeugt von der Arbeitsweise und Erfahrung in der Umsetzung von Produkten in kleinen agilen Teams

- Hohe Identifikation mit der Arbeitsweise in selbstorganisierten Teams (nach Scrum) (ggf. später DevOps) im Kontext von Großprojekten (mehrerer Entwicklerteams) von der Idee bis zur Livestellung und darüber hinaus.

- Die Fähigkeit zur Kommunikation innerhalb und benachbarter Teams und selbstbewusster Auftritt in der Diskussion mit den Scrum Teams und seinen Stakeholdern.

- Hohes Commitment und Neugier zur gestellten Aufgabe

- Auseinandersetzung mit Agile-Software-Engineering Aspekten, z.B. Test-Driven-Development, vermeiden technischer Schulden, Testautomatisierung

- Handeln nach den Prinzipien und Praktiken von Clean Code, zur ständigen Verbesserung der Codequalität und der resultierenden Artefakte aus dem Softwareentwicklungsprozess, z.B. Dokumentation.

 

Soll-Anforderungen:

- Erfahrung mit Jira und Confluence

- Projektmanagement-Erfahrung

- Kunden- und Serviceorientierung

- Ausgeprägte Fähigkeiten im Kontext Problemlösung und Arbeitsorganisation

 

Mohli by vás zaujať aj tieto ponuky

Ak na ponuku nechceš reagovať, ale vieš o niekom kto by o ňu mohol mať záujem, odporuč nám ho a radi sa Ti odvďačíme. Pri úspešnom obsadení Tebou doporučeného kandidáta Ti vyplatíme 1280 €.