SOA/EAI Architekt mit TIBCO & AWS Know-How

  • Spôsob spolupráce Freelance
  • Kategória Business analýza
  • Začiatok spolupráce 10.12.2018
  • Dĺžka spolupráce 12 mesiacov a viac
  • Lokalita Frankfurt am Main / Germany
  • Ohodnotenie 11200 až 12000 € mesačne
Mám záujem

Žiadosť o pracovnú ponuku

Nahrať CV Typ súboru: DOC, DOCX, PDF
Žiaden súbor

I. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Spoločnosť CANNYPACK s.r.o. so sídlom Černyševského 1287/10 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46804773 (ďalej len „spoločnosť“) informuje kandidáta, že jeho osobné údaje spracúva podľa § 10 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu meno, priezvisko, obchodné meno, bydlisko, miesto podnikania, IČO, bankové spojenie, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, vek, kvalifikácia, pracovné skúsenosti a ďalších údajov, ktoré kandidát dobrovoľne poskytne.

Kandidát zaslaním svojho životopisu, ktorého súčasťou je aj tento súhlas, týmto dáva spoločnosti súhlas, aby po dobu neurčitú spracúvala jeho osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, tieto poskytovala, sprístupňovala a cezhranične prenášala právnickým a fyzickým osobám, ktoré budú mať záujem o dodanie služieb poskytovaných kandidátom. Kandidát má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, a to doručením písomného odvolania svojho súhlasu na adresu spoločnosti.

Účelom spracúvania osobných údajov kandidáta je vytvorenie príležitosti pre kandidáta uzavrieť so spoločnosťou obchodnoprávnu zmluvu, predmetom ktorej bude dodanie služieb poskytovaných kandidátom tretej osobe, a to v závislosti od požiadaviek tretích osôb, ktoré prejavia záujem o dodanie služieb poskytovaných kandidátom.

II. Informácie pre dotknutú osobu v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Spoločnosť CANNYPACK s.r.o. so sídlom Černyševského 1287/10 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46804773 vystupuje prostredníctvom konateľa Ing. Marek Kocian (ďalej len „oprávnená osoba“) za účelom získavania a spracúvania osobných údajov dotknutej osoby v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZOOÚ“) v postavení prevádzkovateľa (ďalej len „prevádzkovateľ“) za účelom spracúvania získaných osobných údajov dotknutej osoby

Rozsah a účel spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva v zmysle ZOOÚ osobné údaje kandidáta (ďalej len „dotknutá osoba“) na základe jeho súhlasu v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, vek, kvalifikácia, pracovné skúsenosti a ďalších údajov, ktoré kandidát dobrovoľne poskytne. Účelom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je vytvorenie príležitosti pre dotknutú osobu uzavrieť s prevádzkovateľom obchodnoprávnu zmluvu, predmetom ktorej bude dodanie služieb poskytovaných dotknutou osobou tretej osobe, a to v závislosti od požiadaviek tretích osôb, ktoré prejavia záujem o dodanie služieb poskytovaných dotknutou osobou.

Tretie strany, príjemcovia, tretie krajiny
Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté právnickým a fyzickým osobám, ktoré budú mať záujem o dodanie služieb poskytovaných dotknutou osobou. Osobné údaje kandidáta môžu byť cezhranične prenášané, pričom kandidát vyslovene súhlasí s tým, aby vzhľadom na jeho záujmy mohli byť jeho osobné údaje za vyššie uvedeným účelom prenášané do akýchkoľvek tretích krajín.

Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba, ktorá poskytuje osobné údaje, má právo vyžiadať preukázanie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje, alebo preukázanie príslušnosti oprávnenej osoby hodnoverným dokladom k tomu subjektu, v mene ktorého koná. Oprávnená osoba je povinná takejto žiadosti dotknutej osoby bez zbytočného odkladu vyhovieť. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, a to doručením písomného odvolania svojho súhlasu na adresu spoločnosti. Dotknutá osoba bola poučená, že poskytnutie súhlasu so spracovaním jej osobných údajov je dobrovoľný. Ďalšie práva dotknutej osoby sú uvedené v ZOOÚ.

Poučenie a vyhlásenie dotknutej osoby
Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola poučená o svojich právach v zmysle ustanovenia § 28 ZOOÚ. Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola v plnom rozsahu informovaná o všetkých skutočnostiach v zmysle ustanovenia § 15 ZOOÚ.

Kandidát/dotknutá osoba zaslaním svojho životopisu spoločnosti vyjadrujem svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ako aj potvrdzujem, že som sa oboznámil(a) so všetkými informáciami uvedenými vo vyššie uvedenom článku II. Dátumom udelenia môjho súhlasu je dátum odoslania môjho životopisu spoločnosti.

SOA/EAI Architekt mit TIBCO & AWS Know-How gesucht.

Popis pozície

Unser Kunde sucht eine SOA/EAI Architekt mit sehr guten TIBCO & guten AWS Know-How

Aufgaben:

- Identifizierung, Beschreibung, Analyse, Optimierung und Dokumentation der Prozesse im Umfeld des Wartungsprojektes

- Beratung in der Entwicklung und Konzeption im Vertragskontext im Bereich TIBCO, Automatisierung von Deployments, Jenkins und Docker

- Analyse von Ist-Zuständen

- Ausarbeiten von Zielzuständen

- Erarbeiten von Lösungsoptionen, um vom Ist- zum Zielzustand zu gelangen

- Etablierung, Optimierung und Initialisierung der Abläufe / Prozesse im Projektkontext

- Bewerten und Vorstellen der Lösungsoptionen

- Prozesse in geeignete IT-Systeme zu integrieren und Durchführung der definierten Prozesse sicherzustellen

- Darlegung von Verbesserungspotential der bestehenden technischen Architektur

- Bedarfsanalyse der Fachbereiche an die jeweiligen IT-Systeme

- Präsentation technisch komplexer sowie Management-tauglicher Themenstellungen

 

Požiadavky

Muss-Anforderungen:

- Grundsätzlich sind hervorragende Kenntnisse im Bereich SOA, Integration mittels TIBCO und Automatisierung in diesem Umfeld notwendig

- Exzellente Kenntnisse im Bereich von SOA und EAI Architekturen

- Exzellente Kenntnisse im Bereich Jenkins und Docker

- Exzellente Kenntnisse im Umfeld Tibco

- Umfangreiche Kenntnisse in der Konzeptionierung & Umsetzung von Automatisierungsprozessen innerhalb der technischen Betriebsführung

- Umfangreiche Kenntnisse in Cloud Systemen, speziell Amazon AWS

 

Soll-Anforderungen:

- Sicheres Arbeiten gemäß ITIL

- Regelbetriebserfahrung

- Tibco Expertise (besonders BusinessWorks)

- AWS Kenntnisse

- Netzwerktechnik

- Internet-Protokolle (TCP/IP, FTP, HTTP)

- WebServices soap/HTTP

- Datenbank Oracle 11gR2

- Suse SLES Linux, Red Hat Linux

- Herstellung der Hochverfügbarkeit der Systeme über Data Guard Standby Systeme

 

 

Ak na ponuku nechceš reagovať, ale vieš o niekom kto by o ňu mohol mať záujem, odporuč nám ho a radi sa Ti odvďačíme. Pri úspešnom obsadení Tebou doporučeného kandidáta Ti vyplatíme 1200 €.