Jira Berater

  • Spôsob spolupráce Freelance
  • Kategória Consulting
  • Začiatok spolupráce 01.01.2019
  • Dĺžka spolupráce 12 mesiacov
  • Lokalita Frankfurt am Main / Germany
  • Ohodnotenie 11200 až 12000 € mesačne
Mám záujem

Žiadosť o pracovnú ponuku

Nahrať CV Typ súboru: DOC, DOCX, PDF
Žiaden súbor

I. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Spoločnosť CANNYPACK s.r.o. so sídlom Černyševského 1287/10 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46804773 (ďalej len „spoločnosť“) informuje kandidáta, že jeho osobné údaje spracúva podľa § 10 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu meno, priezvisko, obchodné meno, bydlisko, miesto podnikania, IČO, bankové spojenie, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, vek, kvalifikácia, pracovné skúsenosti a ďalších údajov, ktoré kandidát dobrovoľne poskytne.

Kandidát zaslaním svojho životopisu, ktorého súčasťou je aj tento súhlas, týmto dáva spoločnosti súhlas, aby po dobu neurčitú spracúvala jeho osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, tieto poskytovala, sprístupňovala a cezhranične prenášala právnickým a fyzickým osobám, ktoré budú mať záujem o dodanie služieb poskytovaných kandidátom. Kandidát má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, a to doručením písomného odvolania svojho súhlasu na adresu spoločnosti.

Účelom spracúvania osobných údajov kandidáta je vytvorenie príležitosti pre kandidáta uzavrieť so spoločnosťou obchodnoprávnu zmluvu, predmetom ktorej bude dodanie služieb poskytovaných kandidátom tretej osobe, a to v závislosti od požiadaviek tretích osôb, ktoré prejavia záujem o dodanie služieb poskytovaných kandidátom.

II. Informácie pre dotknutú osobu v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Spoločnosť CANNYPACK s.r.o. so sídlom Černyševského 1287/10 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46804773 vystupuje prostredníctvom konateľa Ing. Marek Kocian (ďalej len „oprávnená osoba“) za účelom získavania a spracúvania osobných údajov dotknutej osoby v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZOOÚ“) v postavení prevádzkovateľa (ďalej len „prevádzkovateľ“) za účelom spracúvania získaných osobných údajov dotknutej osoby

Rozsah a účel spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva v zmysle ZOOÚ osobné údaje kandidáta (ďalej len „dotknutá osoba“) na základe jeho súhlasu v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, vek, kvalifikácia, pracovné skúsenosti a ďalších údajov, ktoré kandidát dobrovoľne poskytne. Účelom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je vytvorenie príležitosti pre dotknutú osobu uzavrieť s prevádzkovateľom obchodnoprávnu zmluvu, predmetom ktorej bude dodanie služieb poskytovaných dotknutou osobou tretej osobe, a to v závislosti od požiadaviek tretích osôb, ktoré prejavia záujem o dodanie služieb poskytovaných dotknutou osobou.

Tretie strany, príjemcovia, tretie krajiny
Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté právnickým a fyzickým osobám, ktoré budú mať záujem o dodanie služieb poskytovaných dotknutou osobou. Osobné údaje kandidáta môžu byť cezhranične prenášané, pričom kandidát vyslovene súhlasí s tým, aby vzhľadom na jeho záujmy mohli byť jeho osobné údaje za vyššie uvedeným účelom prenášané do akýchkoľvek tretích krajín.

Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba, ktorá poskytuje osobné údaje, má právo vyžiadať preukázanie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje, alebo preukázanie príslušnosti oprávnenej osoby hodnoverným dokladom k tomu subjektu, v mene ktorého koná. Oprávnená osoba je povinná takejto žiadosti dotknutej osoby bez zbytočného odkladu vyhovieť. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, a to doručením písomného odvolania svojho súhlasu na adresu spoločnosti. Dotknutá osoba bola poučená, že poskytnutie súhlasu so spracovaním jej osobných údajov je dobrovoľný. Ďalšie práva dotknutej osoby sú uvedené v ZOOÚ.

Poučenie a vyhlásenie dotknutej osoby
Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola poučená o svojich právach v zmysle ustanovenia § 28 ZOOÚ. Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola v plnom rozsahu informovaná o všetkých skutočnostiach v zmysle ustanovenia § 15 ZOOÚ.

Kandidát/dotknutá osoba zaslaním svojho životopisu spoločnosti vyjadrujem svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ako aj potvrdzujem, že som sa oboznámil(a) so všetkými informáciami uvedenými vo vyššie uvedenom článku II. Dátumom udelenia môjho súhlasu je dátum odoslania môjho životopisu spoločnosti.

Auf der Suche nach einem Jira Berater.

Popis pozície

Die Leistungen des Auftragnehmers (Dienstleisters) werden für Kundenberatungen im Kontext Jira erbracht. Dieses hat folgenden Inhalt:

Die Durchführung von IT-Projekten in der fachlichen Domäne Jira für unterschiedliche Kunden im Bereich des Auftraggebers.

Diese IT-Projektleistungen bestehen im Wesentlichen aus der Konzeption und Beratung von Prozessen sowie Implementierung von agilen Methoden inkl. Scrum.

 

Aufgaben:

- Prozessmanagement und Erstellung von IT-Lösungs-Konzepten im Rahmen des Leistungskontextes (in verschiedenen Vorgehensmodellen wie agil oder Wasserfall) unter Berücksichtigung bestehender (Unternehmens-)Standards, Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit, Marktfähigkeit

- Beratung des Auftraggebers zur Themenstellung in agilen Methoden inkl. Scrum.

- Beratung des Auftraggebers zur Themenstellung in fachlichen Prozessabläufen.

- Durchführen von Interviews mit den Stakeholdern zur Anforderungserhebung / Durchführung von Anforderungsworkshops

- Durchführung von Prozess- und Systemanalysen

- Durchführung des Risikomanagements durch Bewertung und Dokumentation von technischen Risiken, ableiten von und beraten zu Handlungsoptionen zur Risikobeseitigung oder Minimierung

- Analyse fachlicher Anforderungen an die IT-Systeme sowie ableiten, erarbeiten und entwickeln von technischen Umsetzungsmöglichkeiten

- Erstellung fachlicher Prozesse für IT-Systeme im Projektkontext (wie Datenbankdesign, Komponentenspezifikationen, technische Schnittstellen- und Servicebeschreibungen) gemäß der Standards und Referenzarchitekturen des Auftraggebers

- Ermittlung nicht-funktionaler Anforderungen, Dokumentation, Abstimmung und Überwachung von deren Realisierung im Projekt (Qualitätssicherung)

- Präsentationen zu fachlicher komplexen Themenstellungen

- Moderation von Workshops im Themengebiet

- Beratung bei der Durchführung von Reviews

- Beratung bezüglich Umsetzung der EU-Datenschutzgrundverordnung im JIRA-Umfeld

 

 

****AUSLASTUNG: 1,5 Tage/Woche*****

Požiadavky

Muss Anforderungen:

- Methodenkompetenz, Modellierung, Vorgehensmodelle

- Problemlösungs-/ Arbeitsorganisations-Know-how

- Know-how zur Identifikation Chancen/ Risiken

- Präsentations-Know-how

- Kommunikations- und Moderations-Know-how

- Branchen-/ Integrationswissen

- Geschäftsprozessanalyse- und Gestaltung

- Vorgehensmodelle und Prozessberatung

- Know-how in Kunden- / Serviceorientierung

 

Soll Anforderungen:

- Know-how zu Führung / Teamverhalten

- Projektmanagement-Know-how

 

Mohli by vás zaujať aj tieto ponuky

Ak na ponuku nechceš reagovať, ale vieš o niekom kto by o ňu mohol mať záujem, odporuč nám ho a radi sa Ti odvďačíme. Pri úspešnom obsadení Tebou doporučeného kandidáta Ti vyplatíme 1200 €.