Projektmanager zur Einführung neuer NSS Systemtechnik

  • Spôsob spolupráce Freelance
  • Kategória Projektový manažment
  • Začiatok spolupráce 14.01.2019
  • Dĺžka spolupráce 12 mesiacov
  • Lokalita Frankfurt am Main / Germany
  • Ohodnotenie 13600 až 14400 € mesačne
Mám záujem

Žiadosť o pracovnú ponuku

Nahrať CV Typ súboru: DOC, DOCX, PDF
Žiaden súbor

I. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Spoločnosť CANNYPACK s.r.o. so sídlom Černyševského 1287/10 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46804773 (ďalej len „spoločnosť“) informuje kandidáta, že jeho osobné údaje spracúva podľa § 10 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu meno, priezvisko, obchodné meno, bydlisko, miesto podnikania, IČO, bankové spojenie, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, vek, kvalifikácia, pracovné skúsenosti a ďalších údajov, ktoré kandidát dobrovoľne poskytne.

Kandidát zaslaním svojho životopisu, ktorého súčasťou je aj tento súhlas, týmto dáva spoločnosti súhlas, aby po dobu neurčitú spracúvala jeho osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, tieto poskytovala, sprístupňovala a cezhranične prenášala právnickým a fyzickým osobám, ktoré budú mať záujem o dodanie služieb poskytovaných kandidátom. Kandidát má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, a to doručením písomného odvolania svojho súhlasu na adresu spoločnosti.

Účelom spracúvania osobných údajov kandidáta je vytvorenie príležitosti pre kandidáta uzavrieť so spoločnosťou obchodnoprávnu zmluvu, predmetom ktorej bude dodanie služieb poskytovaných kandidátom tretej osobe, a to v závislosti od požiadaviek tretích osôb, ktoré prejavia záujem o dodanie služieb poskytovaných kandidátom.

II. Informácie pre dotknutú osobu v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Spoločnosť CANNYPACK s.r.o. so sídlom Černyševského 1287/10 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46804773 vystupuje prostredníctvom konateľa Ing. Marek Kocian (ďalej len „oprávnená osoba“) za účelom získavania a spracúvania osobných údajov dotknutej osoby v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZOOÚ“) v postavení prevádzkovateľa (ďalej len „prevádzkovateľ“) za účelom spracúvania získaných osobných údajov dotknutej osoby

Rozsah a účel spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva v zmysle ZOOÚ osobné údaje kandidáta (ďalej len „dotknutá osoba“) na základe jeho súhlasu v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, vek, kvalifikácia, pracovné skúsenosti a ďalších údajov, ktoré kandidát dobrovoľne poskytne. Účelom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je vytvorenie príležitosti pre dotknutú osobu uzavrieť s prevádzkovateľom obchodnoprávnu zmluvu, predmetom ktorej bude dodanie služieb poskytovaných dotknutou osobou tretej osobe, a to v závislosti od požiadaviek tretích osôb, ktoré prejavia záujem o dodanie služieb poskytovaných dotknutou osobou.

Tretie strany, príjemcovia, tretie krajiny
Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté právnickým a fyzickým osobám, ktoré budú mať záujem o dodanie služieb poskytovaných dotknutou osobou. Osobné údaje kandidáta môžu byť cezhranične prenášané, pričom kandidát vyslovene súhlasí s tým, aby vzhľadom na jeho záujmy mohli byť jeho osobné údaje za vyššie uvedeným účelom prenášané do akýchkoľvek tretích krajín.

Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba, ktorá poskytuje osobné údaje, má právo vyžiadať preukázanie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje, alebo preukázanie príslušnosti oprávnenej osoby hodnoverným dokladom k tomu subjektu, v mene ktorého koná. Oprávnená osoba je povinná takejto žiadosti dotknutej osoby bez zbytočného odkladu vyhovieť. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, a to doručením písomného odvolania svojho súhlasu na adresu spoločnosti. Dotknutá osoba bola poučená, že poskytnutie súhlasu so spracovaním jej osobných údajov je dobrovoľný. Ďalšie práva dotknutej osoby sú uvedené v ZOOÚ.

Poučenie a vyhlásenie dotknutej osoby
Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola poučená o svojich právach v zmysle ustanovenia § 28 ZOOÚ. Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola v plnom rozsahu informovaná o všetkých skutočnostiach v zmysle ustanovenia § 15 ZOOÚ.

Kandidát/dotknutá osoba zaslaním svojho životopisu spoločnosti vyjadrujem svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ako aj potvrdzujem, že som sa oboznámil(a) so všetkými informáciami uvedenými vo vyššie uvedenom článku II. Dátumom udelenia môjho súhlasu je dátum odoslania môjho životopisu spoločnosti.

Auf der Suche nach einem Projektmanager zur Einführung neuer NSS Systemtechnik.

Popis pozície

Aufgaben:

Unterstützung des CIO und Programmsponsors bei der strategischen Steuerung, Kommunikation sowie Koordination aller Projektbeteiligten und Stakeholder mit dem Ziel der erfolgreichen und termingerechten Durchführung des Programms unter Einhaltung der Konzernrichtlinie:

 

- Treiber für zur Zielerfüllung notwendige Entscheidungen und Eskalation von Prozess hemmenden Faktoren an die entsprechenden Gremien

- Absicherung und Qualitätssicherung der Teilprogramm übergreifenden Zusammenhänge und Kommunikation innerhalb des Programmes

- Coaching der Programmverantwortlichen bei der Aktivitäten-Planung und –Steuerung sowie deren Kommunikation

- Initiierung fachbereichsübergreifend notwendiger Maßnahmen zur Absicherung des Gesamtergebnisses

- Durchführung bei der Analyse und Plausibilisierung von wirtschaftlicher Kennzahlen (WR, GWU, Mittelabfluss etc.) und Vorgaben

- Präsentation von hochkomplexen / neuartigen Sachverhalten bis zur Top-Management-Ebene mit strategisch relevanten Themen

- Kommunikation auf Konzern- und Unternehmensebene sowie mit strategischen Kunden und Lieferanten

- Anwendung einer zertifizierten Projektmanagement-Methodik (bspw. PRINCE2, Projektplanung via MS-Project-Server)

- Delivery Management (u.a. Einbindung von Stakeholdern, Managen von Änderungen, Definieren von Abnahmekriterien zur Sicherstellung der geforderten Qualität)

- Identifizierung, Analyse und Beherrschung von Risiken für die geplante Programmabwicklung im Rahmen des Risikomanagements

- Aufbau und Management von großen Programmteams unter extremen Zeitdruck

- Coaching der Teams zur Sicherstellung der optimalen Zusammenarbeit

- Organisieren und Durchführen von Workshops zur Erarbeiten von Lösungsoptionen und Zielzuständen

- Motivation und Moderation innerhalb der Teams zu Höchstleistungen und Sicherstellung der

bestmöglichen Zusammensetzung von Teams sowie deren Erfolg

- Vorbereitung und Durchführung der Regelbesprechungen / internen und externen Lenkungsbzw. Steuerkreise mit den relevanten Programmbeteiligten

- Qualitätssicherung der Durchführung von Abrechnung und Dokumentation der erbrachten Leistungen im Rahmen der Leistungsvereinbarungen und Mittelabflussplanung

- Pflege der Kundenbeziehung und Sicherstellung der Zufriedenheit der Stakeholder durch Koordination der Wünsche und Ansprüche sowie Sicherstellung deren Umsetzung

 

Požiadavky

Muss-Anforderungen:

- Langjährige Erfahrung im Bereich Kommunikation und Moderation auf Konzern- und Unternehmensebene sowie mit strategischen Kunden und Lieferanten.

- Fähigkeit zur Erstellung/Analyse von Business Cases in Informationstechnologie- und Telekommunikationsumfeldern zur Unterstützung von Managemententscheidungen.

- Ausgeprägte Fähigkeit zur bewussten Identifikation von Chancen und Risiken sowie deren Implikationen in hoch komplexen Projektumfeldern.

- Langjährige Erfahrung in der Gestaltung von Entscheidungsprozessen mit großer strategischer Bedeutung und Herbeiführung von komplexen, unternehmensübergreifenden Lösungen.

 

Soll-Anforderungen:

- Fähigkeit zur und Erfahrung in der Verhandlungsführung mit Kunden und Lieferanten sowie zuständigen Behörden (EBA, EBC).

- Tiefgreifende Kenntnisse der Strukturen und Prozesse innerhalb eines Eisenbahnstrukturunternehmens

- Hervorragende und mehrfach praxiserprobte, aktuelle Kenntnisse der Methoden und Techniken des Projektmanagements (PRINCE2).

- Fähigkeit, große Teams zu steuern sowie diese zu Höchstleistungen zu motivieren. Sicherstellung der bestmöglichen Zusammensetzung von Teams und deren Erfolg.

- Akademische Ausbildung (Diplom) und betriebswirtschaftliche Wissen (MBA) sowie sehr gute englische Sprachkenntnisse (verhandlungssicher).

Mohli by vás zaujať aj tieto ponuky

Ak na ponuku nechceš reagovať, ale vieš o niekom kto by o ňu mohol mať záujem, odporuč nám ho a radi sa Ti odvďačíme. Pri úspešnom obsadení Tebou doporučeného kandidáta Ti vyplatíme 1440 €.