Java EE Entwickler mit Microservices & Testautomatisierungs Kenntnissen

  • Spôsob spolupráce Freelance
  • Kategória Vývoj software
  • Začiatok spolupráce 31.12.2018
  • Dĺžka spolupráce 12 mesiacov
  • Lokalita Frankfurt am Main / Germany
  • Ohodnotenie 13600 až 14400 € mesačne
Mám záujem

Žiadosť o pracovnú ponuku

Nahrať CV Typ súboru: DOC, DOCX, PDF
Žiaden súbor

I. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Spoločnosť CANNYPACK s.r.o. so sídlom Černyševského 1287/10 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46804773 (ďalej len „spoločnosť“) informuje kandidáta, že jeho osobné údaje spracúva podľa § 10 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu meno, priezvisko, obchodné meno, bydlisko, miesto podnikania, IČO, bankové spojenie, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, vek, kvalifikácia, pracovné skúsenosti a ďalších údajov, ktoré kandidát dobrovoľne poskytne.

Kandidát zaslaním svojho životopisu, ktorého súčasťou je aj tento súhlas, týmto dáva spoločnosti súhlas, aby po dobu neurčitú spracúvala jeho osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, tieto poskytovala, sprístupňovala a cezhranične prenášala právnickým a fyzickým osobám, ktoré budú mať záujem o dodanie služieb poskytovaných kandidátom. Kandidát má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, a to doručením písomného odvolania svojho súhlasu na adresu spoločnosti.

Účelom spracúvania osobných údajov kandidáta je vytvorenie príležitosti pre kandidáta uzavrieť so spoločnosťou obchodnoprávnu zmluvu, predmetom ktorej bude dodanie služieb poskytovaných kandidátom tretej osobe, a to v závislosti od požiadaviek tretích osôb, ktoré prejavia záujem o dodanie služieb poskytovaných kandidátom.

II. Informácie pre dotknutú osobu v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Spoločnosť CANNYPACK s.r.o. so sídlom Černyševského 1287/10 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46804773 vystupuje prostredníctvom konateľa Ing. Marek Kocian (ďalej len „oprávnená osoba“) za účelom získavania a spracúvania osobných údajov dotknutej osoby v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZOOÚ“) v postavení prevádzkovateľa (ďalej len „prevádzkovateľ“) za účelom spracúvania získaných osobných údajov dotknutej osoby

Rozsah a účel spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva v zmysle ZOOÚ osobné údaje kandidáta (ďalej len „dotknutá osoba“) na základe jeho súhlasu v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, vek, kvalifikácia, pracovné skúsenosti a ďalších údajov, ktoré kandidát dobrovoľne poskytne. Účelom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je vytvorenie príležitosti pre dotknutú osobu uzavrieť s prevádzkovateľom obchodnoprávnu zmluvu, predmetom ktorej bude dodanie služieb poskytovaných dotknutou osobou tretej osobe, a to v závislosti od požiadaviek tretích osôb, ktoré prejavia záujem o dodanie služieb poskytovaných dotknutou osobou.

Tretie strany, príjemcovia, tretie krajiny
Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté právnickým a fyzickým osobám, ktoré budú mať záujem o dodanie služieb poskytovaných dotknutou osobou. Osobné údaje kandidáta môžu byť cezhranične prenášané, pričom kandidát vyslovene súhlasí s tým, aby vzhľadom na jeho záujmy mohli byť jeho osobné údaje za vyššie uvedeným účelom prenášané do akýchkoľvek tretích krajín.

Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba, ktorá poskytuje osobné údaje, má právo vyžiadať preukázanie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje, alebo preukázanie príslušnosti oprávnenej osoby hodnoverným dokladom k tomu subjektu, v mene ktorého koná. Oprávnená osoba je povinná takejto žiadosti dotknutej osoby bez zbytočného odkladu vyhovieť. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, a to doručením písomného odvolania svojho súhlasu na adresu spoločnosti. Dotknutá osoba bola poučená, že poskytnutie súhlasu so spracovaním jej osobných údajov je dobrovoľný. Ďalšie práva dotknutej osoby sú uvedené v ZOOÚ.

Poučenie a vyhlásenie dotknutej osoby
Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola poučená o svojich právach v zmysle ustanovenia § 28 ZOOÚ. Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola v plnom rozsahu informovaná o všetkých skutočnostiach v zmysle ustanovenia § 15 ZOOÚ.

Kandidát/dotknutá osoba zaslaním svojho životopisu spoločnosti vyjadrujem svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ako aj potvrdzujem, že som sa oboznámil(a) so všetkými informáciami uvedenými vo vyššie uvedenom článku II. Dátumom udelenia môjho súhlasu je dátum odoslania môjho životopisu spoločnosti.

Auf der Suche nach einem Java EE Entwickler mit Microservices & Testautomatisierungs Kenntnissen

Popis pozície

Die Leistungen des Auftragnehmers werden im Cluster Buchung erbracht. Das Cluster folgt dem agilen Vorgehensmodell (Scrum).

Folgende Ziele werden im Rahmen des Gesamtprojekts verfolgt:

Das Cluster Buchung stellt die Buchung, die Zahlung und das Ticketing für Aufträge sicher und führt Umtausch- und Erstattungsprozesse durch. Weiterhin werden Gutscheine verkauft und anerkannt, sowie Kasse-/Schichtprozesse ausgeführt.

 

Aufgaben:

- Design, Prototyping und Entwicklung von Microservices im Backend

- Durchgehende Qualitätssicherung der test-driven entwickelten Lösungen (Testpyramide, Code Metriken, Performance- und Lasttests)

- Durchführung bei technischen Tests, z. B. Ausfall-, sowie Last- und Performancetests in Zusammenarbeit mit dem Projektteam

- Design und Implementierung technischer Komponenten (mit geringem Oberflächenbezug) in state of the art Technologie

- (Neu)Entwicklung von, regel- und datenbasierten Buchungsmodulen und deren übergreifenden Kombinatorik als serviceorientierte Teile eines Gesamtsystems im Rahmen eines Großprojektes

- Mitglied eines Scrum-Entwicklungsteams und mit Überführung in thematisch orientierte Dev-Ops Teams

- Einführung und Durchführung eines integrierten „testdriven“ Entwicklungsansatz

- Eigenverantwortliche Tätigkeiten im Team innerhalb des gesamten Entwicklungszyklus von Konzeption, Design, Implementierung, Test und Deployment

 

Požiadavky

Muss-Anforderungen:

- Versierter Umgang mit modernen Entwicklungswerkzeugen wie Java EE, GitLab, Eclipse, Docker, Jenkins, Maven, Gradle, etc.

- Erfahrung in API / SST Design (insb. auch Versionierung / Mapping von SST), XML/XSD bzw. JSON/JSON Schema, JSON-B, JSON-P, JAX-RS, (SOAP)

- Erfahrung in den Bereichen Test Automation, Continuous Integration / Continuous Deployment, idealerweise im Bereich Cloud (u.a. AWS)

- Kenntnisse moderner Datenbanken im Cloud-Umfeld und nachgewiesene Praxiserfahrung, konkret PostgreSQL und S3

- Erfahrung mit Daten-Recovery- und -Archivierungsmechanismen

- Erfahrung mit asynchroner Abarbeitung, Queueing-Mechanismen, z.B. ActiveMQ

- Erfahrung im Umgang mit Massendaten (Batchverarbeitung)

- Erfahrung in Nutzung der Tools JIRA und Confluence

- Abgeschlossenes Studium mit IT-relevantem Bezug oder ähnlicher nachweisbarer Qualifikation

- Erfahrung und Spaß am Arbeiten mit agilen Methodiken, in eigenverantwortlichen Teams im Kontext von Großprojekten von der Idee bis zur Livestellung

- Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen und strukturierte Arbeitsweise

- Team- und Kommunikationsfähigkeit

 

Soll-Anforderungen:

- Selbstständigkeit und Belastbarkeit

- Freude an Beratung, Moderation und Kommunikation im Rahmen des Entwicklungsteams

Mohli by vás zaujať aj tieto ponuky

Ak na ponuku nechceš reagovať, ale vieš o niekom kto by o ňu mohol mať záujem, odporuč nám ho a radi sa Ti odvďačíme. Pri úspešnom obsadení Tebou doporučeného kandidáta Ti vyplatíme 1440 €.