DevOps Experte

  • Spôsob spolupráce Freelance
  • Kategória Consulting
  • Začiatok spolupráce 01.01.2019
  • Dĺžka spolupráce 6 mesiacov
  • Lokalita Frankfurt am Main / Germany
  • Ohodnotenie 14400 až 15200 € mesačne
Mám záujem

Žiadosť o pracovnú ponuku

Nahrať CV Typ súboru: DOC, DOCX, PDF
Žiaden súbor

I. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Spoločnosť CANNYPACK s.r.o. so sídlom Černyševského 1287/10 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46804773 (ďalej len „spoločnosť“) informuje kandidáta, že jeho osobné údaje spracúva podľa § 10 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu meno, priezvisko, obchodné meno, bydlisko, miesto podnikania, IČO, bankové spojenie, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, vek, kvalifikácia, pracovné skúsenosti a ďalších údajov, ktoré kandidát dobrovoľne poskytne.

Kandidát zaslaním svojho životopisu, ktorého súčasťou je aj tento súhlas, týmto dáva spoločnosti súhlas, aby po dobu neurčitú spracúvala jeho osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, tieto poskytovala, sprístupňovala a cezhranične prenášala právnickým a fyzickým osobám, ktoré budú mať záujem o dodanie služieb poskytovaných kandidátom. Kandidát má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, a to doručením písomného odvolania svojho súhlasu na adresu spoločnosti.

Účelom spracúvania osobných údajov kandidáta je vytvorenie príležitosti pre kandidáta uzavrieť so spoločnosťou obchodnoprávnu zmluvu, predmetom ktorej bude dodanie služieb poskytovaných kandidátom tretej osobe, a to v závislosti od požiadaviek tretích osôb, ktoré prejavia záujem o dodanie služieb poskytovaných kandidátom.

II. Informácie pre dotknutú osobu v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Spoločnosť CANNYPACK s.r.o. so sídlom Černyševského 1287/10 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46804773 vystupuje prostredníctvom konateľa Ing. Marek Kocian (ďalej len „oprávnená osoba“) za účelom získavania a spracúvania osobných údajov dotknutej osoby v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZOOÚ“) v postavení prevádzkovateľa (ďalej len „prevádzkovateľ“) za účelom spracúvania získaných osobných údajov dotknutej osoby

Rozsah a účel spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva v zmysle ZOOÚ osobné údaje kandidáta (ďalej len „dotknutá osoba“) na základe jeho súhlasu v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, vek, kvalifikácia, pracovné skúsenosti a ďalších údajov, ktoré kandidát dobrovoľne poskytne. Účelom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je vytvorenie príležitosti pre dotknutú osobu uzavrieť s prevádzkovateľom obchodnoprávnu zmluvu, predmetom ktorej bude dodanie služieb poskytovaných dotknutou osobou tretej osobe, a to v závislosti od požiadaviek tretích osôb, ktoré prejavia záujem o dodanie služieb poskytovaných dotknutou osobou.

Tretie strany, príjemcovia, tretie krajiny
Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté právnickým a fyzickým osobám, ktoré budú mať záujem o dodanie služieb poskytovaných dotknutou osobou. Osobné údaje kandidáta môžu byť cezhranične prenášané, pričom kandidát vyslovene súhlasí s tým, aby vzhľadom na jeho záujmy mohli byť jeho osobné údaje za vyššie uvedeným účelom prenášané do akýchkoľvek tretích krajín.

Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba, ktorá poskytuje osobné údaje, má právo vyžiadať preukázanie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje, alebo preukázanie príslušnosti oprávnenej osoby hodnoverným dokladom k tomu subjektu, v mene ktorého koná. Oprávnená osoba je povinná takejto žiadosti dotknutej osoby bez zbytočného odkladu vyhovieť. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, a to doručením písomného odvolania svojho súhlasu na adresu spoločnosti. Dotknutá osoba bola poučená, že poskytnutie súhlasu so spracovaním jej osobných údajov je dobrovoľný. Ďalšie práva dotknutej osoby sú uvedené v ZOOÚ.

Poučenie a vyhlásenie dotknutej osoby
Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola poučená o svojich právach v zmysle ustanovenia § 28 ZOOÚ. Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola v plnom rozsahu informovaná o všetkých skutočnostiach v zmysle ustanovenia § 15 ZOOÚ.

Kandidát/dotknutá osoba zaslaním svojho životopisu spoločnosti vyjadrujem svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ako aj potvrdzujem, že som sa oboznámil(a) so všetkými informáciami uvedenými vo vyššie uvedenom článku II. Dátumom udelenia môjho súhlasu je dátum odoslania môjho životopisu spoločnosti.

DevOps Experte in Teilzeit gesucht.

Popis pozície

Die Leistungen des Auftragnehmers (externen Fachkraft) werden für unsere Geschäftsbereiche Business – und Individual Solution Development sowie im Rahmen des Programms „Software Entwicklung goes Cloud“ (SWEgCloud) erbracht. Der Entwicklungsbereich muss sich im Rahmen der Digitalisierung neu ausrichten und beabsichtigt in weiten Bereichen DevOps als Entwicklungs- und Betriebsmodell einzuführen. Diese Veränderung wird auch dadurch getrieben, dass der Kunde mittelfristig die derzeitigen Anwendungen vom eigenen Rechenzentrum in eine Public Cloud migriert und Neuentwicklungen direkt für die Cloud ausführt. Das Programm SWEgCloud schafft hier den notwendigen Rahmen, um die Organisation auf die Einführung eines cloudbasierter nach DevOps Prinzipien arbeitenden Entwicklungs- und Betriebsmodell vorzubereiten und dessen Einführung zu ermöglichen.

 

Aufgaben

- Beratung bei der Ausgestaltung und Einführung eines marktüblichen DevOps Prozesses

- Hands-on Beratung bei der Einführung von DevOps (CI/CD Pipeline, 100% Automatisierung, Docker Operations)

- Unterstützung bei der Optimierung und Standardisierung von DevOps Prozessen, Methoden und Tools

- Beratung bei der Identifikation und Bereitstellung von wiederverwendbaren Patterns im

DevOps Prozess mit dem Ziel DevOps in Teams schneller einzuführen und Initialaufwände bei der Umsetzung zu minimieren (Good Practices)

- Beratung bei Etablierung einer durchgängigen Qualitätssicherung im DevOps Prozess (vom der Feature Definition, über Tests bis zum fachlichen und technischen Monitoring der Produktion)

 

Der Einsatz auf Teamebene erfolgt auf Basis von agilen Vorgehensweisen (SCRUM). Die agilen Prozesse sind zu berücksichtigen und regelmäßige Abstimmung mit den Teams im Programm SWEgCloud erforderlich.

 

Požiadavky

Muss Anforderungen:

- Abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts) Informatik oder vergleichbare berufliche Praxiserfahrung

- Mindestens zwei Jahre Erfahrung mit Cloud, CI/CD und DevOps

- Persönliche Erfahrungen bei der Ausgestaltung und Einführung einer CI/CD Pipeline

- Kenntnisse im Umgang mit den wichtigsten Tools einer CI/CD-Pipeline. - z.B. Maven, Git, JUnit, Jenkins, Selenium, Artifactory

- Praktische Erfahrung im Aufbau von Dockerinfrastrukturen - IaaS, Docker, Kubernetes / OpenShift, Cloud (z.B. AWS)

- Kenntnisse im Konfigurationsmanagement mit GIT, und der Einsatz von Buildwerkzeugen ist für Sie selbstverständlich. - GIT, Maven, Gradle, NPM und WebPack

- Langjährige Erfahrung in agilen Teams, mit agilen Methoden und Erfahrungen im Vermitteln des agilen Mindset - Direkte - Einsätze in DevOps-Teams oder Begleitung von DevOps-Teams

- Blick auf effiziente Methoden und Prozesse und Erfahrung im Vermitteln des DevOpS Spirits

- Erfahrung in der effizienten Automatisierung von Abläufen.

- Hohe Motivationsfähigkeit und Überzeugungsfähigkeit im Umgang mit Menschen

- Sicherer Umgang mit unterschiedlichen Menschentypen, auch mit schwierigen Gesprächspartnern

- Sicheres Auftreten und Fähigkeit Menschen zu begeistern

- Hohe Fähigkeit komplexe Sachverhalte allgemeinverständlich zu erklären/ vermitteln

 

Soll Anforderungen

- Die Prinzipien der Testautomatisierung sind bekannt und Beherrschung von mindestens einem Automatisierungstool (z.B. Selenium)

- Fundierte Programmierkenntnisse in mindestens einer Sprache mit. z.B. Java

- Erfahrung mit dem Monitoring von Infrastructure und Loganalysen, etwa mit dem ELK Stack.

 

Mohli by vás zaujať aj tieto ponuky

Ak na ponuku nechceš reagovať, ale vieš o niekom kto by o ňu mohol mať záujem, odporuč nám ho a radi sa Ti odvďačíme. Pri úspešnom obsadení Tebou doporučeného kandidáta Ti vyplatíme 1520 €.