TIBCO Berater

  • Spôsob spolupráce Freelance
  • Kategória Consulting
  • Začiatok spolupráce 01.01.2019
  • Dĺžka spolupráce 12 mesiacov
  • Lokalita Frankfurt am Main / Germany
  • Ohodnotenie 11200 až 12000 € mesačne
Mám záujem

Žiadosť o pracovnú ponuku

Nahrať CV Typ súboru: DOC, DOCX, PDF
Žiaden súbor

I. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Spoločnosť CANNYPACK s.r.o. so sídlom Černyševského 1287/10 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46804773 (ďalej len „spoločnosť“) informuje kandidáta, že jeho osobné údaje spracúva podľa § 10 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu meno, priezvisko, obchodné meno, bydlisko, miesto podnikania, IČO, bankové spojenie, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, vek, kvalifikácia, pracovné skúsenosti a ďalších údajov, ktoré kandidát dobrovoľne poskytne.

Kandidát zaslaním svojho životopisu, ktorého súčasťou je aj tento súhlas, týmto dáva spoločnosti súhlas, aby po dobu neurčitú spracúvala jeho osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, tieto poskytovala, sprístupňovala a cezhranične prenášala právnickým a fyzickým osobám, ktoré budú mať záujem o dodanie služieb poskytovaných kandidátom. Kandidát má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, a to doručením písomného odvolania svojho súhlasu na adresu spoločnosti.

Účelom spracúvania osobných údajov kandidáta je vytvorenie príležitosti pre kandidáta uzavrieť so spoločnosťou obchodnoprávnu zmluvu, predmetom ktorej bude dodanie služieb poskytovaných kandidátom tretej osobe, a to v závislosti od požiadaviek tretích osôb, ktoré prejavia záujem o dodanie služieb poskytovaných kandidátom.

II. Informácie pre dotknutú osobu v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Spoločnosť CANNYPACK s.r.o. so sídlom Černyševského 1287/10 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46804773 vystupuje prostredníctvom konateľa Ing. Marek Kocian (ďalej len „oprávnená osoba“) za účelom získavania a spracúvania osobných údajov dotknutej osoby v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZOOÚ“) v postavení prevádzkovateľa (ďalej len „prevádzkovateľ“) za účelom spracúvania získaných osobných údajov dotknutej osoby

Rozsah a účel spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva v zmysle ZOOÚ osobné údaje kandidáta (ďalej len „dotknutá osoba“) na základe jeho súhlasu v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, vek, kvalifikácia, pracovné skúsenosti a ďalších údajov, ktoré kandidát dobrovoľne poskytne. Účelom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je vytvorenie príležitosti pre dotknutú osobu uzavrieť s prevádzkovateľom obchodnoprávnu zmluvu, predmetom ktorej bude dodanie služieb poskytovaných dotknutou osobou tretej osobe, a to v závislosti od požiadaviek tretích osôb, ktoré prejavia záujem o dodanie služieb poskytovaných dotknutou osobou.

Tretie strany, príjemcovia, tretie krajiny
Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté právnickým a fyzickým osobám, ktoré budú mať záujem o dodanie služieb poskytovaných dotknutou osobou. Osobné údaje kandidáta môžu byť cezhranične prenášané, pričom kandidát vyslovene súhlasí s tým, aby vzhľadom na jeho záujmy mohli byť jeho osobné údaje za vyššie uvedeným účelom prenášané do akýchkoľvek tretích krajín.

Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba, ktorá poskytuje osobné údaje, má právo vyžiadať preukázanie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje, alebo preukázanie príslušnosti oprávnenej osoby hodnoverným dokladom k tomu subjektu, v mene ktorého koná. Oprávnená osoba je povinná takejto žiadosti dotknutej osoby bez zbytočného odkladu vyhovieť. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, a to doručením písomného odvolania svojho súhlasu na adresu spoločnosti. Dotknutá osoba bola poučená, že poskytnutie súhlasu so spracovaním jej osobných údajov je dobrovoľný. Ďalšie práva dotknutej osoby sú uvedené v ZOOÚ.

Poučenie a vyhlásenie dotknutej osoby
Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola poučená o svojich právach v zmysle ustanovenia § 28 ZOOÚ. Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola v plnom rozsahu informovaná o všetkých skutočnostiach v zmysle ustanovenia § 15 ZOOÚ.

Kandidát/dotknutá osoba zaslaním svojho životopisu spoločnosti vyjadrujem svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ako aj potvrdzujem, že som sa oboznámil(a) so všetkými informáciami uvedenými vo vyššie uvedenom článku II. Dátumom udelenia môjho súhlasu je dátum odoslania môjho životopisu spoločnosti.

Auf der Suche nach einem TIBCO Berater.

Popis pozície

Für die Enterprise Integration Plattform des Kunden müssen neue Architekturkomponenten für Cloud Native ausgewählt werden. Die in den anstehenden Herstellerworkshops bilden die Basis zur Entscheidung der zukünftig eingesetzten Technologie und hat somit eine mit großer strategischer Bedeutung.

Es geht um die zukünftige strategische Ausrichtung und die dafür einzusetzenden Technologien. Es gibt hier verschiedene Optionen die bewertet werden müssen (Tibco, SAG, Open-Source). Auf Basis der vorhandenen Applikationen/Services soll festgelegt werden, welche der Möglichkeiten die Bedarfe aller Stakeholder auch unter einer Langfristplanung am besten unterstützen.

 

 

Aufgabe:

Analyse von Ist-Zuständen

Ausarbeiten von Zielzuständen

Erarbeiten von Lösungsoptionen um vom Ist- zum Zielzustand zu gelangen

Bewerten und Vorstellen der Lösungsoptionen

Einholen von Informationen und Zusammenführen von Stakeholdern

Organisieren und Durchführen von Workshops und unter anderem

Erarbeitung von Prozess- und Projektzielen gemeinsam mit den Verantwortlichen als Sparringspartner der Prozessbereiche

Identifizierung geeigneter Maßnahmen und Best Practices zur Prozessverbesserung

Change-Management im Bezug auf Prozessmanagement

Abbildung integrierter Werteflüsse sowie transparenter Organisations- und Datenstrukturen

Unterstützung der Unternehmenssteuerung durch moderne Business-AnalyseTools

Beratung bei der Gestaltung einer zukunftsfähigen, sicheren und leistungsfähigen Organisation und Beratung des CIO-Führungskreises

Identifizieren, beschreiben, analysieren, optimieren und dokumentieren von Geschäftsprozesse.

Zur Optimierung und Steuerung werden die notwendigen Kennzahlen ermittelt.

Zur Nachhaltigkeit die Prozesse in geeignete IT- Systeme integrieren und so die Durchführung der definierten Prozesse sicherstellen.

Business Cases/Geschäftsmodelle

Vorgehensmodelle und Prozessberatung

Etablierung, Optimierung und Initialisierung der Abläufe / Prozesse und die Abstimmung mit den beteiligten Organisationseinheiten

 

Požiadavky

Muss-Anforderungen:

Präsentations-Know-how

Geschäftsprozessanalyse- und Gestaltung

Projektmanagement-Know-how

Kommunikations- und Moderations-Know-how

Problemlösungs-/ Arbeitsorganisations-Know-how

Know-how zur Identifikation Chancen/ Risiken

Branchen-/Integrationswissen

Know-how zu Führung / Teamverhalten

Know-how in Verhandlungsführung

Know-how in Kunden- / Serviceorientierung

Sehr gute und mehrfach nachweislich praxiserprobte aktuelle Kenntnisse von Beratungsmethoden und im spezifischen Beratungsthema

Nachweisliche Erfahrungen > 5 Jahren und in mindestens drei Projekten mit ähnlichen Anforderungen

Zertifizierung als Projektmanager nach IPMA Level B oder vergleichbare Qualifikation

Certified Management Consultant (CMC) Zertifizierung oder vergleichbare Qualifikation

 

Soll-Anforderungen:

Methodenkompetenz Modellierung, Vorgehensmodelle

Problemlösungs-/ Arbeitsorganisations-Know-how

Know-how zur Identifikation Chancen/ Risiken

Kommunikations-Know-how

Mohli by vás zaujať aj tieto ponuky

Ak na ponuku nechceš reagovať, ale vieš o niekom kto by o ňu mohol mať záujem, odporuč nám ho a radi sa Ti odvďačíme. Pri úspešnom obsadení Tebou doporučeného kandidáta Ti vyplatíme 1200 €.