Berater Etablierung von Programm- und Projektstrukturen

  • Spôsob spolupráce Freelance
  • Kategória Consulting
  • Začiatok spolupráce 21.01.2019
  • Dĺžka spolupráce 12 mesiacov
  • Lokalita Frankfurt am Main / Germany
  • Ohodnotenie 14400 až 16000 € mesačne
Mám záujem

Žiadosť o pracovnú ponuku

Nahrať CV Typ súboru: DOC, DOCX, PDF
Žiaden súbor

I. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Spoločnosť CANNYPACK s.r.o. so sídlom Černyševského 1287/10 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46804773 (ďalej len „spoločnosť“) informuje kandidáta, že jeho osobné údaje spracúva podľa § 10 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu meno, priezvisko, obchodné meno, bydlisko, miesto podnikania, IČO, bankové spojenie, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, vek, kvalifikácia, pracovné skúsenosti a ďalších údajov, ktoré kandidát dobrovoľne poskytne.

Kandidát zaslaním svojho životopisu, ktorého súčasťou je aj tento súhlas, týmto dáva spoločnosti súhlas, aby po dobu neurčitú spracúvala jeho osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, tieto poskytovala, sprístupňovala a cezhranične prenášala právnickým a fyzickým osobám, ktoré budú mať záujem o dodanie služieb poskytovaných kandidátom. Kandidát má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, a to doručením písomného odvolania svojho súhlasu na adresu spoločnosti.

Účelom spracúvania osobných údajov kandidáta je vytvorenie príležitosti pre kandidáta uzavrieť so spoločnosťou obchodnoprávnu zmluvu, predmetom ktorej bude dodanie služieb poskytovaných kandidátom tretej osobe, a to v závislosti od požiadaviek tretích osôb, ktoré prejavia záujem o dodanie služieb poskytovaných kandidátom.

II. Informácie pre dotknutú osobu v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Spoločnosť CANNYPACK s.r.o. so sídlom Černyševského 1287/10 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46804773 vystupuje prostredníctvom konateľa Ing. Marek Kocian (ďalej len „oprávnená osoba“) za účelom získavania a spracúvania osobných údajov dotknutej osoby v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZOOÚ“) v postavení prevádzkovateľa (ďalej len „prevádzkovateľ“) za účelom spracúvania získaných osobných údajov dotknutej osoby

Rozsah a účel spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva v zmysle ZOOÚ osobné údaje kandidáta (ďalej len „dotknutá osoba“) na základe jeho súhlasu v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, vek, kvalifikácia, pracovné skúsenosti a ďalších údajov, ktoré kandidát dobrovoľne poskytne. Účelom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je vytvorenie príležitosti pre dotknutú osobu uzavrieť s prevádzkovateľom obchodnoprávnu zmluvu, predmetom ktorej bude dodanie služieb poskytovaných dotknutou osobou tretej osobe, a to v závislosti od požiadaviek tretích osôb, ktoré prejavia záujem o dodanie služieb poskytovaných dotknutou osobou.

Tretie strany, príjemcovia, tretie krajiny
Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté právnickým a fyzickým osobám, ktoré budú mať záujem o dodanie služieb poskytovaných dotknutou osobou. Osobné údaje kandidáta môžu byť cezhranične prenášané, pričom kandidát vyslovene súhlasí s tým, aby vzhľadom na jeho záujmy mohli byť jeho osobné údaje za vyššie uvedeným účelom prenášané do akýchkoľvek tretích krajín.

Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba, ktorá poskytuje osobné údaje, má právo vyžiadať preukázanie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje, alebo preukázanie príslušnosti oprávnenej osoby hodnoverným dokladom k tomu subjektu, v mene ktorého koná. Oprávnená osoba je povinná takejto žiadosti dotknutej osoby bez zbytočného odkladu vyhovieť. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, a to doručením písomného odvolania svojho súhlasu na adresu spoločnosti. Dotknutá osoba bola poučená, že poskytnutie súhlasu so spracovaním jej osobných údajov je dobrovoľný. Ďalšie práva dotknutej osoby sú uvedené v ZOOÚ.

Poučenie a vyhlásenie dotknutej osoby
Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola poučená o svojich právach v zmysle ustanovenia § 28 ZOOÚ. Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola v plnom rozsahu informovaná o všetkých skutočnostiach v zmysle ustanovenia § 15 ZOOÚ.

Kandidát/dotknutá osoba zaslaním svojho životopisu spoločnosti vyjadrujem svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ako aj potvrdzujem, že som sa oboznámil(a) so všetkými informáciami uvedenými vo vyššie uvedenom článku II. Dátumom udelenia môjho súhlasu je dátum odoslania môjho životopisu spoločnosti.

Auf der Suche nach einem Berater Etablierung von Programm- und Projektstrukturen.

Popis pozície

Das Programm hat den Auftrag zur Umsetzung des Konzernbeschlusses „Migration in die Enterprise Cloud“. Dies beinhaltet u.a. folgende Inhalte:

- Umsetzen des Konzernbeschlusses „Migration in die Enterprise Cloud“ und Erreichen der damit verbundenen qualitativen und wirtschaftlichen Effekte

- Einführen eines IT Infrastruktur Produktionsmodells zur Etablierung der Integrator & Enabler Funktion sowie integrieren der Provider zur Umsetzung des Konzernbeschlusses (Cloud & OnPremise)

- Einheitliche strategische Ausrichtung aller Aktivitäten und Governance-Themen auf die Integrator- & Enabler-Rolle und entsprechende Positionierung in den relevanten Konzerngremien

- Konsistente übergreifende interne und externe Kommunikation

 

Aufgaben:

- Beratung der Gesamtprogrammleitung

- Erarbeitung und Abstimmung einer übergreifenden Governancestrategie sowie Ausarbeiten und Implementierung aller Governancethemen im Umfeld des Programms

- Etablierung der Programm- und Projektstrukturen inkl. der notwendigen Steuerungsmechanismen

- Unterstützung bei der inhaltlichen Ausrichtung des Gesamtprogramms und der Projekte

- Unterstützung bei der Steuerung und fachlichen Führung der neuen Funktionen Kommunikation und Change Management

- Abstimmung und Management der Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Projekten

- Beratung und Coaching der Projektleiter bei der Projektumsetzung

- Kontinuierliches Management der Stakeholder im Programm und auf Vorstandsebene (

- Proaktives Risikomanagement

- Übergreifendes Umsetzungscontrolling und Nachhalten der wirtschaftlichen Effekte aller Projekte

- Unterstützung bei dem Management des Programmbudgets

- Beratung des Gesamtprogramms und der einzelnen Projekte hinsichtlich der strategischen Ausrichtung (z.B. Cloud oder DevOps)

Požiadavky

Muss Anforderungen:

- Mehrjährige Erfahrung in der Leitung von komplexen Projekten und Programmen

- Tiefgreifendes Verständnis und umfassende Erfahrung im Umsetzungscontrolling von Großprojekten und Programmen

- Mehrjährige Berufserfahrung in der Leitung von Organisationsprojekten, Geschäftsfeldern auf Abteilungs- und oder Bereichsebene

- Projekt- und Programmmanagement Know- How: Methodiken des Programm-Managements

- Kommunikations- und Moderations-Know-how bis auf CEO Ebene - Abstimmung, Verhandlungsdurchführung in die Geschäftsfelder (CIOs)

- Problemlösungs-/ Arbeitsorganisations-Know-how - Kreativitätstechniken

- Know-how in Verhandlungsführung- Auf CIO / CEO Ebene

- Know-how zur Identifikation Chancen/ Risiken- Riskomanagementbewertung, Value Analyse

- Qualitätsmanagement - Know-how für Etablierung des QS-Standards, KPI Definitionen etc.

- Prozessmanagement - Unterstützung bei der Erarbeitung neuer Organisationsformen, Prozessmodelierung

 

Soll Anforderungen:

Know-how zu Führung/ Teamverhalten- Nachweisbare Führungsexpertise

Mohli by vás zaujať aj tieto ponuky

Ak na ponuku nechceš reagovať, ale vieš o niekom kto by o ňu mohol mať záujem, odporuč nám ho a radi sa Ti odvďačíme. Pri úspešnom obsadení Tebou doporučeného kandidáta Ti vyplatíme 1600 €.