IT-Sicherheitsberater

  • Spôsob spolupráce Freelance
  • Kategória Consulting
  • Začiatok spolupráce 06.01.2019
  • Dĺžka spolupráce 12 mesiacov
  • Lokalita Frankfurt am Main / Germany
  • Ohodnotenie 12800 až 13600 € mesačne
Mám záujem

Žiadosť o pracovnú ponuku

Nahrať CV Typ súboru: DOC, DOCX, PDF
Žiaden súbor

I. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Spoločnosť CANNYPACK s.r.o. so sídlom Černyševského 1287/10 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46804773 (ďalej len „spoločnosť“) informuje kandidáta, že jeho osobné údaje spracúva podľa § 10 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu meno, priezvisko, obchodné meno, bydlisko, miesto podnikania, IČO, bankové spojenie, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, vek, kvalifikácia, pracovné skúsenosti a ďalších údajov, ktoré kandidát dobrovoľne poskytne.

Kandidát zaslaním svojho životopisu, ktorého súčasťou je aj tento súhlas, týmto dáva spoločnosti súhlas, aby po dobu neurčitú spracúvala jeho osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, tieto poskytovala, sprístupňovala a cezhranične prenášala právnickým a fyzickým osobám, ktoré budú mať záujem o dodanie služieb poskytovaných kandidátom. Kandidát má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, a to doručením písomného odvolania svojho súhlasu na adresu spoločnosti.

Účelom spracúvania osobných údajov kandidáta je vytvorenie príležitosti pre kandidáta uzavrieť so spoločnosťou obchodnoprávnu zmluvu, predmetom ktorej bude dodanie služieb poskytovaných kandidátom tretej osobe, a to v závislosti od požiadaviek tretích osôb, ktoré prejavia záujem o dodanie služieb poskytovaných kandidátom.

II. Informácie pre dotknutú osobu v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Spoločnosť CANNYPACK s.r.o. so sídlom Černyševského 1287/10 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46804773 vystupuje prostredníctvom konateľa Ing. Marek Kocian (ďalej len „oprávnená osoba“) za účelom získavania a spracúvania osobných údajov dotknutej osoby v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZOOÚ“) v postavení prevádzkovateľa (ďalej len „prevádzkovateľ“) za účelom spracúvania získaných osobných údajov dotknutej osoby

Rozsah a účel spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva v zmysle ZOOÚ osobné údaje kandidáta (ďalej len „dotknutá osoba“) na základe jeho súhlasu v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, vek, kvalifikácia, pracovné skúsenosti a ďalších údajov, ktoré kandidát dobrovoľne poskytne. Účelom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je vytvorenie príležitosti pre dotknutú osobu uzavrieť s prevádzkovateľom obchodnoprávnu zmluvu, predmetom ktorej bude dodanie služieb poskytovaných dotknutou osobou tretej osobe, a to v závislosti od požiadaviek tretích osôb, ktoré prejavia záujem o dodanie služieb poskytovaných dotknutou osobou.

Tretie strany, príjemcovia, tretie krajiny
Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté právnickým a fyzickým osobám, ktoré budú mať záujem o dodanie služieb poskytovaných dotknutou osobou. Osobné údaje kandidáta môžu byť cezhranične prenášané, pričom kandidát vyslovene súhlasí s tým, aby vzhľadom na jeho záujmy mohli byť jeho osobné údaje za vyššie uvedeným účelom prenášané do akýchkoľvek tretích krajín.

Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba, ktorá poskytuje osobné údaje, má právo vyžiadať preukázanie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje, alebo preukázanie príslušnosti oprávnenej osoby hodnoverným dokladom k tomu subjektu, v mene ktorého koná. Oprávnená osoba je povinná takejto žiadosti dotknutej osoby bez zbytočného odkladu vyhovieť. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, a to doručením písomného odvolania svojho súhlasu na adresu spoločnosti. Dotknutá osoba bola poučená, že poskytnutie súhlasu so spracovaním jej osobných údajov je dobrovoľný. Ďalšie práva dotknutej osoby sú uvedené v ZOOÚ.

Poučenie a vyhlásenie dotknutej osoby
Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola poučená o svojich právach v zmysle ustanovenia § 28 ZOOÚ. Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola v plnom rozsahu informovaná o všetkých skutočnostiach v zmysle ustanovenia § 15 ZOOÚ.

Kandidát/dotknutá osoba zaslaním svojho životopisu spoločnosti vyjadrujem svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ako aj potvrdzujem, že som sa oboznámil(a) so všetkými informáciami uvedenými vo vyššie uvedenom článku II. Dátumom udelenia môjho súhlasu je dátum odoslania môjho životopisu spoločnosti.

IT-Sicherheitsberater wanted!

Popis pozície

- Zuarbeit für Auftraggeber im angeforderten Aufgabenbereich

- Analyse der bestehenden Video-Architektur hinsichtlich Umsetzungsmöglichkeiten (Analyse von Ist-Zuständen)

- Zuarbeit bei der Definition und Konzeption der individuellen Ziel-NAC-Architektur

- Ausarbeiten von Zielzuständen bzgl. weiterer möglicher IT Architekturen im Kontext der IT Sicherheit und des IT Betriebes

- Dabei auch Erarbeiten von Lösungsoptionen um vom Ist- zum Zielzustand zu gelangen

- Fortschreibung und Aktualisierung des bestehenden IT Sicherheitskonzepts Video (ggf. auch WLAN)

- Analyse und Bewertung neuer HW-Komponenten sowie Ableiten von Maßnahmen und Restrisiken

- Bewerten und Vorstellen der Lösungsoptionen

o Time und Budget (Ggf. grobe Rolloutplanung)

o Betriebliche Konsequenzen/Auswirkungen

o Betrieb der Architektur

- Einholen von Informationen und Zusammenführen von Stakeholdern

- Organisieren und Durchführen von Workshops

Požiadavky

Muss-Anforderungen:

- Fähigkeit zur Analyse neuartiger und komplexer Sachverhalte und Problemlagen durch kreativen Wissenstransfer, deren Einordnung in einen übergreifenden Gesamtzusammenhang, Bewertung der Konsequenzen in eigenen Verantwortungsbereichen, sowie die die Ableitung und Bewertung von Handlungsoptionen und verständliche Darlegung für Dritte. Ist Gestalter von Analyse- und Entscheidungsprozessen.

- Fähigkeit zur bewussten Analyse hemmender/stützender Kräfte und Implikationen in hoch komplexen Problemlagen als Gestalter von Analyse- und Entscheidungsprozessen, Aufbau des Handelns darauf, Herbeiführung bereichsübergreifender Lösungen.

- Fähigkeit zur und Erfahrung in der eigenverantwortlichen Durchführung und Steuerung von komplexen Beratungsprojekten im Umfeld von Prozess- und/oder Organisationprojekten im Bereich ICT und/oder Transport & Logistik

 

Soll-Anforderungen:

- Fähigkeit zur Präsentation von hochkomplexen/neuartigen Sachverhalten bis zur Top-Management-Ebene mit strategisch relevanten Themen.

- Fähigkeit, hoch komplexe Geschäftsprozesse und Organisationen zu verstehen und aktiv unternehmensweit zu gestalten und zu optimieren. Hervorragende und in Beratungsprojekten mehrfach praxiserprobte aktuelle Kenntnisse der Geschäftsprozesse im spezifischen Beratungsgebiet.

- Gute und mehrfach praxiserprobte aktuelle Kenntnisse der Methoden und Techniken des Projektmanagements im relevanten Vorgehensmodell des Projektes (z.B. Wasserfall oder Agil).

- Fähigkeit zur Kommunikation auf Konzern- und Unternehmensebene sowie mit strategischen Kunden und Lieferanten.

- Langjährige Branchenerfahrung (>6 Jahre) im für den jeweiligen Auftrag relevanten Bereich (z.B. Transport, Logistik).

 

Mohli by vás zaujať aj tieto ponuky

Ak na ponuku nechceš reagovať, ale vieš o niekom kto by o ňu mohol mať záujem, odporuč nám ho a radi sa Ti odvďačíme. Pri úspešnom obsadení Tebou doporučeného kandidáta Ti vyplatíme 1360 €.