Senior application developer - RBM

  • Spôsob spolupráce Freelance
  • Kategória Vývoj software
  • Začiatok spolupráce 01.07.2019
  • Dĺžka spolupráce 12 mesiacov a viac
  • Lokalita Kosice / Slovensko
  • Ohodnotenie 7200 až 8000 € mesačne
Mám záujem

Žiadosť o pracovnú ponuku

Nahrať CV Typ súboru: DOC, DOCX, PDF
Žiaden súbor

I. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Spoločnosť CANNYPACK s.r.o. so sídlom Černyševského 1287/10 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46804773 (ďalej len „spoločnosť“) informuje kandidáta, že jeho osobné údaje spracúva podľa § 10 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu meno, priezvisko, obchodné meno, bydlisko, miesto podnikania, IČO, bankové spojenie, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, vek, kvalifikácia, pracovné skúsenosti a ďalších údajov, ktoré kandidát dobrovoľne poskytne.

Kandidát zaslaním svojho životopisu, ktorého súčasťou je aj tento súhlas, týmto dáva spoločnosti súhlas, aby po dobu neurčitú spracúvala jeho osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, tieto poskytovala, sprístupňovala a cezhranične prenášala právnickým a fyzickým osobám, ktoré budú mať záujem o dodanie služieb poskytovaných kandidátom. Kandidát má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, a to doručením písomného odvolania svojho súhlasu na adresu spoločnosti.

Účelom spracúvania osobných údajov kandidáta je vytvorenie príležitosti pre kandidáta uzavrieť so spoločnosťou obchodnoprávnu zmluvu, predmetom ktorej bude dodanie služieb poskytovaných kandidátom tretej osobe, a to v závislosti od požiadaviek tretích osôb, ktoré prejavia záujem o dodanie služieb poskytovaných kandidátom.

II. Informácie pre dotknutú osobu v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Spoločnosť CANNYPACK s.r.o. so sídlom Černyševského 1287/10 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46804773 vystupuje prostredníctvom konateľa Ing. Marek Kocian (ďalej len „oprávnená osoba“) za účelom získavania a spracúvania osobných údajov dotknutej osoby v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZOOÚ“) v postavení prevádzkovateľa (ďalej len „prevádzkovateľ“) za účelom spracúvania získaných osobných údajov dotknutej osoby

Rozsah a účel spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva v zmysle ZOOÚ osobné údaje kandidáta (ďalej len „dotknutá osoba“) na základe jeho súhlasu v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, vek, kvalifikácia, pracovné skúsenosti a ďalších údajov, ktoré kandidát dobrovoľne poskytne. Účelom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je vytvorenie príležitosti pre dotknutú osobu uzavrieť s prevádzkovateľom obchodnoprávnu zmluvu, predmetom ktorej bude dodanie služieb poskytovaných dotknutou osobou tretej osobe, a to v závislosti od požiadaviek tretích osôb, ktoré prejavia záujem o dodanie služieb poskytovaných dotknutou osobou.

Tretie strany, príjemcovia, tretie krajiny
Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté právnickým a fyzickým osobám, ktoré budú mať záujem o dodanie služieb poskytovaných dotknutou osobou. Osobné údaje kandidáta môžu byť cezhranične prenášané, pričom kandidát vyslovene súhlasí s tým, aby vzhľadom na jeho záujmy mohli byť jeho osobné údaje za vyššie uvedeným účelom prenášané do akýchkoľvek tretích krajín.

Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba, ktorá poskytuje osobné údaje, má právo vyžiadať preukázanie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje, alebo preukázanie príslušnosti oprávnenej osoby hodnoverným dokladom k tomu subjektu, v mene ktorého koná. Oprávnená osoba je povinná takejto žiadosti dotknutej osoby bez zbytočného odkladu vyhovieť. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, a to doručením písomného odvolania svojho súhlasu na adresu spoločnosti. Dotknutá osoba bola poučená, že poskytnutie súhlasu so spracovaním jej osobných údajov je dobrovoľný. Ďalšie práva dotknutej osoby sú uvedené v ZOOÚ.

Poučenie a vyhlásenie dotknutej osoby
Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola poučená o svojich právach v zmysle ustanovenia § 28 ZOOÚ. Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola v plnom rozsahu informovaná o všetkých skutočnostiach v zmysle ustanovenia § 15 ZOOÚ.

Kandidát/dotknutá osoba zaslaním svojho životopisu spoločnosti vyjadrujem svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ako aj potvrdzujem, že som sa oboznámil(a) so všetkými informáciami uvedenými vo vyššie uvedenom článku II. Dátumom udelenia môjho súhlasu je dátum odoslania môjho životopisu spoločnosti.

Náš zmluvný partner, spoločnosť T-Systems v Košiciach, obsadzuje pozíciu Senior application developer - RBM.

Popis pozície

Onboarding date:  latest 1.7.2019 

Potential end: 30.6.2020

Number of man days (hours) per person: 140 hours per month

Place of work: Kosice with possibility to work from home

Travel: Once a month (within 4-6 weeks) presence in the office in Kosice

 

Candidate:

Develops new and maintains existing configuration of RBM (Rating and Billing Manager from NetCracker) and source code related to deal with RBM in database language SQL and programming language like Java, ASP.Net or C#  based on requirements of  internal or external customers. These applications support usually rating and billing for provider or third parties

Has deep Partner Billing know how

Works independently or in scrum project team on developing  and building  midsize and complex application for customer usage.

Handles all phases of  software development  lifecycle by himself, especially related to RBM including upgrades, provides professional support in the field of deep system analysis, technical documentation, building related infrastructure for developed application by prototyping, research

Provides Hotfix-Delivery (e.g. RBM configuration)

Substitutes the role of  project manager in case of small or midsize software projects, serves as professional mentor

-        Accountabilities:

-       Listen to user requests, consult with internal /external customers, project managers, assist in gathering requirements for preparation of application detailed feature specification as necessary basis of quality and functional application

-       Analyze of customer’s requirements and propose overall RBM design of midsize application, provide complex business analysis in order to build application functionality easy for maintenance and future extension according to customer needs as business intelligent solution that implements business processes in automated form

-       Provides project estimates, timeline like total number of development hours, total number of testing hours and bug fixing and report it to customer for budget planning in advance

-       Implements customer’s requirements based on specification in RBM into functional and user friendly application to meet customer’s needs

-       Provides testing of programmed functionality before deployment in order to avoid bugs and ensure quality of code

-       Write and update regularly complex technical / system documentation (e.g. Authorization concept) for official handover to operation process, also create analytical documentation

-       Communicate project status and deliverables to managers, customer with efficiency and accuracy of any progress or delays to keep them informed and let them be ready for managerial decision and project’s adjustment in advance

-       Maintain application on 2nd, 3rd level support by fixing bugs and regular check, programming updates of features on customer’s change request to satisfy customer needs and to ensure smooth running of the application with added value

-       Record spent time daily in transparent way to have basis for invoicing for customer and Controlling department purpose

-       Perform deploy on infrastructure, backup and restore procedures, handle release management in order to provide regular upgrades of RBM to have up to date features implemented according to agreement with customer

-       Performs a full software migration related to RBM, incl. infrastructure hints how to build a production environment suitable for smooth running of the application

-       Contributes to knowledge base of developers / users within the company by trainings in order to reduce future effort on 1st, 2nd level application support

-       Makes proposals for optimization of processes, participates in process documentation creation

-       Proactively manages problem solving, root cause analysis and proposes solution to avoid problems in a future

-       Other duties and responsibilities as assigned by higher management (e.g. official presentations) 


Požiadavky

University degree (minimum Bachelor) , specialization in RBM

7+  years of experience within the field of integration / configuration of NetCracker RBM and upgrade of RBM versions

English  B2, German B2

Advanced knowledge of RBM,  software development methodology (e.g. Agile, Waterfall) , solving conflicts in Java (branch, tag) , bug tracking tool (e.g. Jira, Mantis, Red Mine), LDAP protocol, workflows programming, PL/SQL,  Shell scripting, PERL scripting, C#

System analysis related to Rating and Billing

Advantage is certificate e.g.:  trainings for SAFe framework.

Excelent knowledge of RBM software (Rating and Billing manager from Netcracker), huge adventage is experience within DTAG

Mohli by vás zaujať aj tieto ponuky

Ak na ponuku nechceš reagovať, ale vieš o niekom kto by o ňu mohol mať záujem, odporuč nám ho a radi sa Ti odvďačíme. Pri úspešnom obsadení Tebou doporučeného kandidáta Ti vyplatíme 800 €.