IT Analytik/Solution Architekt

 • Spôsob spolupráce Freelance
 • Kategória Consulting
 • Začiatok spolupráce 01.10.2019
 • Dĺžka spolupráce 12 mesiacov a viac
 • Lokalita Bratislava / Slovensko
 • Ohodnotenie 7000 až 8000 € mesačne
Mám záujem

Žiadosť o pracovnú ponuku

Nahrať CV Typ súboru: DOC, DOCX, PDF
Žiaden súbor

I. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Spoločnosť CANNYPACK s.r.o. so sídlom Černyševského 1287/10 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46804773 (ďalej len „spoločnosť“) informuje kandidáta, že jeho osobné údaje spracúva podľa § 10 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu meno, priezvisko, obchodné meno, bydlisko, miesto podnikania, IČO, bankové spojenie, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, vek, kvalifikácia, pracovné skúsenosti a ďalších údajov, ktoré kandidát dobrovoľne poskytne.

Kandidát zaslaním svojho životopisu, ktorého súčasťou je aj tento súhlas, týmto dáva spoločnosti súhlas, aby po dobu neurčitú spracúvala jeho osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, tieto poskytovala, sprístupňovala a cezhranične prenášala právnickým a fyzickým osobám, ktoré budú mať záujem o dodanie služieb poskytovaných kandidátom. Kandidát má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, a to doručením písomného odvolania svojho súhlasu na adresu spoločnosti.

Účelom spracúvania osobných údajov kandidáta je vytvorenie príležitosti pre kandidáta uzavrieť so spoločnosťou obchodnoprávnu zmluvu, predmetom ktorej bude dodanie služieb poskytovaných kandidátom tretej osobe, a to v závislosti od požiadaviek tretích osôb, ktoré prejavia záujem o dodanie služieb poskytovaných kandidátom.

II. Informácie pre dotknutú osobu v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Spoločnosť CANNYPACK s.r.o. so sídlom Černyševského 1287/10 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46804773 vystupuje prostredníctvom konateľa Ing. Marek Kocian (ďalej len „oprávnená osoba“) za účelom získavania a spracúvania osobných údajov dotknutej osoby v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZOOÚ“) v postavení prevádzkovateľa (ďalej len „prevádzkovateľ“) za účelom spracúvania získaných osobných údajov dotknutej osoby

Rozsah a účel spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva v zmysle ZOOÚ osobné údaje kandidáta (ďalej len „dotknutá osoba“) na základe jeho súhlasu v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, vek, kvalifikácia, pracovné skúsenosti a ďalších údajov, ktoré kandidát dobrovoľne poskytne. Účelom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je vytvorenie príležitosti pre dotknutú osobu uzavrieť s prevádzkovateľom obchodnoprávnu zmluvu, predmetom ktorej bude dodanie služieb poskytovaných dotknutou osobou tretej osobe, a to v závislosti od požiadaviek tretích osôb, ktoré prejavia záujem o dodanie služieb poskytovaných dotknutou osobou.

Tretie strany, príjemcovia, tretie krajiny
Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté právnickým a fyzickým osobám, ktoré budú mať záujem o dodanie služieb poskytovaných dotknutou osobou. Osobné údaje kandidáta môžu byť cezhranične prenášané, pričom kandidát vyslovene súhlasí s tým, aby vzhľadom na jeho záujmy mohli byť jeho osobné údaje za vyššie uvedeným účelom prenášané do akýchkoľvek tretích krajín.

Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba, ktorá poskytuje osobné údaje, má právo vyžiadať preukázanie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje, alebo preukázanie príslušnosti oprávnenej osoby hodnoverným dokladom k tomu subjektu, v mene ktorého koná. Oprávnená osoba je povinná takejto žiadosti dotknutej osoby bez zbytočného odkladu vyhovieť. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, a to doručením písomného odvolania svojho súhlasu na adresu spoločnosti. Dotknutá osoba bola poučená, že poskytnutie súhlasu so spracovaním jej osobných údajov je dobrovoľný. Ďalšie práva dotknutej osoby sú uvedené v ZOOÚ.

Poučenie a vyhlásenie dotknutej osoby
Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola poučená o svojich právach v zmysle ustanovenia § 28 ZOOÚ. Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola v plnom rozsahu informovaná o všetkých skutočnostiach v zmysle ustanovenia § 15 ZOOÚ.

Kandidát/dotknutá osoba zaslaním svojho životopisu spoločnosti vyjadrujem svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ako aj potvrdzujem, že som sa oboznámil(a) so všetkými informáciami uvedenými vo vyššie uvedenom článku II. Dátumom udelenia môjho súhlasu je dátum odoslania môjho životopisu spoločnosti.

Hľadáme vhodného kandidáta na pozíciu IT Analytik/Solution Architekt.

Popis pozície

Klient: Poštová banka

Úlohy:
 • analýza a príprava funkčných špecifikácii pre jednotlivé úverové projekty úverového programu
 • tvorba technickej IT dokumentácie, funkčných špecifikácii, návrh solution a aplikačnej architektúry, integrácii, dátoveho modelu, spracovanie nefunkčných požiadaviek;
 • súčinnosť pre vývoj softvéru, test a IT prevádzky
Očakávaný výstup:
 • pripravená IT funkčná špecifikácia k jednotlivým novým business požiadavkám, na základe ktorej bude prebiehať vývoj (programovanie)
 • za účelom prípravy očakávaného výstupu bude potrebná komunikácia s interným zadávateľom (business, IT security), vyjasňovanie si ich požiadaviek a komunikácia s vývojármi ohľadne technickej časti pripravovanej funkčnej špecifikácie.
 • vysvetlenie, odkomunikovanie pripravenej funkčnej špecifikácie interným vývojárom a testerom.
 • zodpovednosť za prípravu technickej IT dokumentácie, návrh aplikačnej architektúry, logického dátového modelu, číselníkov, návrhy rozhraní (orchestrácie), služby, APIs, spracovanie nefunkčných požiadaviek.
 • zodpovedanie otázok vývojárom počas vývoja
 • zodpovedanie otázok testerom pri príprave TC
 • súčinnosť pri riešení a oprave chýb vrámci testovania (business, vývoj, testeri)
 • podpora implementovaných riešení, ich rozširovanie a modifikácia

Home-office:
po dohode (účasť na stretnutiach povinná, práca na príprave funkčnej špecifikácie možná z domu)

Požiadavky

 • skúsenosti s integráciou rôznych komponentov IS
 • skúsenosti so špecifikáciou a analýzou požiadaviek (bankové systémy výhodou)
 • dobré komunikačné schopnosti
 • BPMN - Business Process Model and Notation
 • Enterprise Architect
 • znalosť DB SQL, Oracle, DWH- podstatná
 • návrh dátového modelu, mapovanie na dátový model
 • znalosť princípov webových technológii (MVC architektúra, REST a pod. výhodou)
 • integrácia pomocou web services na úrovni mapovania dát (atribúty na vstupe/výstupe)
 • skúsenosti z bankového prostredia (z úverového procesu výhodou)

Mohli by vás zaujať aj tieto ponuky

Ak na ponuku nechceš reagovať, ale vieš o niekom kto by o ňu mohol mať záujem, odporuč nám ho a radi sa Ti odvďačíme. Pri úspešnom obsadení Tebou doporučeného kandidáta Ti vyplatíme 800 €.